REGULAMIN

Postanowienia ogólne

 1. Zapisanie się na zajęcia organizowane przez Akademię jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Osoba uczestnicząca w zajęciach zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią.
 3. W przypadku osoby niepełnoletniej, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
 4. Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym terminie i w dowolnym jego punkcie.
 5. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana na stronie akademiapaso.pl .

 

Zapisy

 1. Na zajęcia w Akademii należy zapisać się w jeden z poniższych sposobów:
 • telefonicznie : 795 00 53 52 Ursynów, 795 00 58 58 Mysiadło;
 • drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: zapisy@akademiapaso.pl
 • osobiście w recepcji: Ursynów ul. Koncertowa 4; Mysiadło, ul. Słowicza 1,

 

 1. Należy przy zapisie podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz określić zajęcia, na które dokonywany jest zapis.
 2. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. O miejscu w grupie decyduje kolejność zgłoszeń w połączeniu z terminowym opłaceniem zajęć.
 3. Zapisanie się na kurs lub zainteresowanie kursem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię w celach informacyjnych. Możecie Państwo wyrazić również zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.

 

Płatności za zajęcia i nieobecności na zajęciach dla DZIECI

 1. Płatności za zajęcia dla dzieci dokonujemy z góry za wybraną ilość miesięcy (miesiąc dwa, trzy lub do końca semestru). Istnieje możliwość wykupienia zajęć jednorazowych tylko raz na każdej grupie.
 2. Opłaty za zajęcia nie podlegają zwrotowi.
 3. W przypadku uzasadnionej (choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim, wypadki losowe), dłuższej niż dwa tygodnie, nieobecności na zajęciach karnet może zostać wydłużony. Przedłużenie karnetu jest możliwe tylko w przypadku zgłoszenia zaistniałej sytuacji w ciągu 7 dni od daty pierwszej nieobecności. W przypadku krótszych niż dwa tygodnie, w tym jednorazowych nieobecności karnet nie zostaje przedłużony, zajęcia przepadają.
 4. W przypadku rezygnacji z zajęć wcześniej opłaconych Akademia nie dokonuje zwrotu.

 

Płatności za zajęcia i nieobecności na zajęciach tanecznych dla DOROSŁYCH:

 1. Płatności za zajęcia dla dorosłych dokonujemy z góry, najpóźniej w dniu zajęć.
 2. Zajęcia niewykorzystane przepadają.
 3. Uczestnik ma prawo odrobić zajęcia tylko w przypadku zgłoszenia nieobecności drogą smsową (tel 795 00 58 58) lub mailową ( zapisy@akademiapaso.pl ) najpóźniej do godziny 15:00 w dniu zajęć. Nieobecność na zajęciach porannych należy zgłosić do godziny 22:00 dnia poprzedniego.
 4. Zajęcia odrobić można na każdej, dowolnie wybranej grupie w dowolnej lokalizacji w ramach obowiązującego grafiku w ciągu dwóch tygodni od daty nieobecności.
 5. Odrobienie zajęć może się odbyć również przed zaplanowaną nieobecnością.
 6. Odrobienie nieobecności musi nastąpić do końca danego semestru. Nieodrobione nieobecności nie przechodzą na kolejny okres.
 7. W przypadku rezygnacji z zajęć wcześniej opłaconych Akademia nie dokonuje zwrotu.

 

Zasady korzystania z pakietu zajęć tanecznych:

 1. Wykupiony karnet jest czasowy, co oznacza, że ważny jest przez 4 lub 8 lub więcej kolejnych zajęć na konkretnej, wcześniej wybranej grupie.
 2. Na jeden karnet może wejść tylko jedna osoba.
 3. Posiadacz karnetu zobowiązany jest do rejestracji przed każdymi zajęciami.
 4. Ważność karnetu kończy się z dniem wskazanym na druku karnetowym.
 5. Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora prowadzącego zajęcia taneczne.
 6. Osoba, która wykupiła wejście na pojedyncze zajęcia ma prawo do dopłaty do karnetu najpóźniej w dniu pierwszych zajęć.
 7. Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, gdy ilość osób zainteresowanych jest niższa niż wymagany limit dla grupy.

 

Honorowanie kart partnerskich

 1. Akademia Paso Mysiadło akceptuje karty: OK System oraz FitProfit bez dopłat do zajęć.
 2. Akademia Paso Ursynów akceptuje karty dla dorosłych: OK System oraz FitProfit bez dopłat do zajęć.
 3. Karty partnerskie nie obowiązują na zajęciach zespołów.

 

Rozpoczęcie kursów

 1. Planowany (przypuszczalny) termin rozpoczęcia kursów określony jest w grafiku zajęć. Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany planowanego terminu startu grupy lub zmiany dni i godzin oraz instruktora grupy, która już wystartowała.
 2. O finalnym terminie rozpoczęcia zajęć Akademia informuje wyłącznie osoby zapisane do grupy. Informacja przekazywana jest telefonicznie lub wiadomością SMS.

 

Odwołanie, przesunięcie zajęć lub rozwiązanie grupy

 1. W przypadku niewystarczającej liczby osób wymaganych do przeprowadzenia zajęć, nagłej niedyspozycji instruktora prowadzącego grupę, lub z innych powodów niezależnych od Akademii, Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu lub rozwiązania grupy.
 2. W powyższych przypadkach osoby, które dokonały wpłat mają prawo do:
 • zwrotu pełnej kwoty za zajęcia,
 • wykorzystania wejścia w ramach innych zajęć.

 

Bezpieczeństwo

 1. Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć w Akademii, każdy klient zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój oraz obuwie odpowiednie do wybranego rodzaju zajęć.
 2. Informację o stosownym obuwiu i stroju można uzyskać od instruktora prowadzącego grupę lub od obsługi recepcji.
 3. Na salę taneczną można wejść wyłącznie w obuwiu zamiennym, odpowiednim do wybranego rodzaju zajęć lub bez obuwia, jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań i osoba prowadząca zajęcia wyrazi na to zgodę.
 4. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć (np. kontuzje) powstałe na terenie Akademii.
 5. Przed wykupieniem wejścia na zajęcia Akademii każdy klient powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach ruchowych oferowanych przez Akademię.
 6. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz każde inne pozostawione na jej terenie (np. ubrania w szatni).
 7. Kursant ma prawo cenne lub osobiste rzeczy zabrać ze sobą na salę, w której odbywają się wykupione przez niego zajęcia.

 

Pozostałe postanowienia

 1. Za szkody na terenie Akademii powstałe w wyniku celowego działania klienta, klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową.
 2. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie instruktor prowadzący zajęcia oraz kursanci danej grupy.
 3. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie szkoły bez zgody managera jest zabronione.
 4. Na terenie Akademii obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania narkotyków czy innych środków odurzających. Osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, które weszły na teren Akademii, nie mają prawa uczestnictwa w wykupionych zajęciach. Osoby takie mogą być poproszone o opuszczenie terenu Akademii.
 5. Kwestie nieuregulowane powyższym regulaminem należy zgłaszać do managera Akademii.
 6. Biorąc udział w zajęciach uczestnik wyraża zgodę na publikacje drobnych materiałów dokumentujących zajęcia na stronie www.akademiapaso.pl oraz na stronie Akademii na portalu Facebook oraz Instagram.